Klíma- és környezetvédelem

Következő projekt kezdete

12

nap

2

óra

3

perc

4

másodperc

A D1911 District környezet-és klímavédelmi stratégiája

Összeállította:

„Az Élhető Földért” munkacsoport.

Bevezetés

A természet varázsát ontja bőven.

A fűben, a virágban és a kőben.

Ó nincs a földön oly silány anyag,

Mely így vagy úgy ne szolgálná javad;

De nincs oly jó, melyben ne volna vész,

Ha balga módra véle visszaélsz!”

Könnyen beláthatjuk, hogy Shakespeare igazat mond, hiszen nincs olyan emberi tevékenység, amely a Természet „varázsai” nélkül véghezvihető lenne. Azt is be kell látnunk, hogy balga módon visszaélünk a Föld „jóságaival”. Az Izmael című díjnyertes regényben a gorilla megadja a választ a balgaságunk okára, amikor lényegében ezt mondja az ember tanítványának: … ti az elvevők társadalmát építettétek föl… most meg kell tanulnotok jobban együttműködni és adni. Mi a Rotaryban, azért alakítunk baráti társaságokat, hogy együttműködve adjunk, segítsünk. Most annak kell segítenünk, ami nélkül a Rotary sem létezhet. Ez a TERMÉSZET, a FÖLD!

Sajnos az emberi tevékenység (különösen az ipari forradalom kezdete óta) egyre nagyobb mértékben befolyásolja a természeti folyamatokat, s ezek olykor súlyos környezeti problémához vezetnek.

Mára már nem vitatható tény, hogy korunkban az emberiség előtt álló legnagyobb feladat a környezetünk védelme és a klímaváltozás megállítása annak érdekében, hogy a Földet élhető formában meg tudjuk őrizni az utódaink számára. A következő 10-15 év különösen fontos ebből a szempontból. Világszervezetek, kormányok, kutatóintézetek, civil szervezetek foglalkoznak ezzel a kérdéssel napi szinten. Tisztában vagyunk vele, hogy hozzájárulásunk a globális folyamatokhoz még District szinten is mérhetetlenül kicsi, azonban ez nem mentesít minket a felelősség alól. Hiszünk benne, hogy a sok-sok kis változás, ami egyénileg és helyi csoportok szintjén megtörténik, lassan összeér és valódi változásokat indít el a világban. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a Rotary International egy világszervezet, és koordinált fellépéssel jelentős hatást tud kifejteni a világban. Ez a munka már RI szinten is elkezdődött, nekünk sem szabad késlekedni. Annál is inkább, mert az első fogadtatás nagyon bíztató, látszik, hogy tagjaink közül sokan gondolkodnak hasonlóan. A fiatalabb korosztály különösen fogékony a téma iránt. 

Legfontosabb célunk a hiteles tájékoztatás. Olyan ismereteket és szemléletet szeretnénk nyújtani, amelyek megkönnyítik a rotarysok számára az ember és környezete kapcsolatának megértését, segítik a problémák megoldását. Azt reméljük, hogy a környezeti problémák lényegének elemzése és megértése inspirálja a klubtársainkat arra, hogy tudásukat egy fenntartható társadalomért a jövő generációk érdekében használják föl.

Világszerte ismert rotarysunk Szent-Györgyi Albert gyakran mondogatta: „Ahhoz, hogy valami újat alkossunk, el kell kezdeni egészen másképpen gondolkozni.” Ez a mai környezeti problémákkal kapcsolatban is érvényes. A természetet nem legyőzni kell, hanem együttműködni vele, azért, hogy egy tisztább, szebb, harmonikusabb, békésebb jövőt építsünk föl. Így a fejlődés fenntartható generációról generációra. Ehhez azonban most, azonnal el kell kezdeni másképpen gondolkodni és cselekedni, nem csak mesterkedni, ahogyan azt Szent-Györgyi írta 50 éve.

A munka elindítására egy munkacsoportot hoztunk létre „Az élhető Földért” munkacsoport néven, önként jelentkező résztvevőkkel. A munkacsoport jelenlegi névsora az 1. mellékletben látható.

A munkacsoport létrehozását és működését a következő három Rotary év Kormányzói egyöntetűen támogatják. Célunk, hogy a létrejött munkacsoport, összefogója és mozgatója legyen ennek a rendkívül összetett munkának. Ennek érdekében alkottuk meg a stratégiánkat, ami irányt szab és útmutatásul szolgál a továbbiakhoz. A tevékenységünk fókuszában a figyelem felkeltés és a hiteles tájékoztatás mellett a témához kapcsolódóan minél több egyéni vállalás, klub-és District szintű projekt kezdeményezése és támogatása áll.

Küldetés

Küldetésünkben a bevezetőben megfogalmazottakat foglaltuk össze tömören, az alábbiak szerint:

„Megismertetjük tagjainkat a klímaváltozás és környezetvédelem égető problémáival és széles körű cselekvésre ösztönzünk mind egyéni mind klubszinten. A klubokra támaszkodva nagyobb közösségeket megmozgató programokat szervezünk a szemléletváltás és a helyes környezethasználat elősegítésére.”

Nem kívánunk tehát „világmegváltók” lenni, csupán azt szeretnénk elérni, hogy megfelelő tájékozódás után ki-ki megtegye a maga területén azt, amire lehetősége van és használjuk ki a közösségben rejlő erőinket.

Jövőkép

Néhány éven belül szeretnénk eljutni oda, hogy a Districtünk mások számára is példamutató módon, tudatosan dolgozik a célok megvalósításáért. Ezt a jövőképben a következőképpen fogalmaztuk meg:

„Tagjaink, klubjaink és a District teljes vezetősége tisztában van a környezetvédelmi problémákkal a klímaváltozás veszélyeivel és következményeivel mind helyi, mind globális szinten. Rotarysként példát mutatunk, hitelesen és tudatosan veszünk részt az élhető jövőért folytatott munkában. Társadalmi beágyazódásunk és lobbierőnk felhasználásával hatást gyakorlunk szűkebb és tágabb környezetünkre a szemlélet formálása és a kívánatos változások elérése érdekében.”

Célok

Küldetésünk teljesítése és a jövőkép elérése érdekében négy fő célt tűztünk ki, amelyek megvalósítása konkrét akciókon keresztül történhet. Ezek a célok a következők:

Tudásbázis kiépítése, ismeretszerzés. Ismereteinket az alábbi hét területen szeretnénk megalapozni és folyamatosan bővíteni:

 1. Település
 2. Mezőgazdaság/élelmiszer termelés
 3. Vízgazdálkodás
 4. Közlekedés/szállítás
 5. Energia termelés/ipar
 6. Háztartás/egyéni vállalások
 7. Egészségmegőrzés

A tudásbázis összeállításával egy hiteles információs bázist szeretnénk létrehozni, amely a tudomány mai állása szerinti ismereteken alapul. Széles körben hozzáférhetővé tesszük mindenki számára, aki az adott téma iránt érdeklődik.

Ismeretterjesztés

 1. Minden tag, minden klub értesüljön az alapvető problémákról és céljainkról.
 2. Tudatos kommunikáció a District-en túl
  1. Iskolák/óvodák
  2. Média
  3. Tágabb környezetünk

Mint a bevezetőben is írtuk, legfontosabb feladatunk az informálás. Célunk, hogy Rotary közösségünk minden tagja értesüljön a munkacsoportról, és legyen lehetősége csatlakozni akár egyénként, akár egy közösség tagjaként. A téma természetéből adódóan nem állunk meg a District keretei között, hanem a tagjaink segítségével tágabb környezetünkben is szeretnénk folytatni a tájékoztatást.

Kapcsolatfelvétel és együttműködés

 1. más District
 2. RI/Esrag
 3. Civil szervezetek
 4. Szakértői csoportok
 5. Hatóságok/szakmai szervezetek

A témával ma nagyon sokan foglalkoznak a Rotaryn belül és kívül is. A Rotaryn belül kiemelkedik az RI mellett működő ESRAG, amelynek fő feladata az RI támogatása a klímavédelem kérdésében.

A célcsoportokkal való kapcsolatfelvételnek kettős célja van:

 • Hírt adni magunkról és a lehetőség szerint együttműködést kezdeményezni.
 • Másutt meglévő jó gyakorlat, ötletek megismerése és felhasználása.
 • Projektek, programok generálása, támogatása.

Az egész munkának a lényege ebben a célban csúcsosodik ki. Azt szeretnénk, ha egyéni, klub és District szinten is indulnának projektek és azokhoz minél több Rotary tagunk csatlakozna. A munkacsoportunk feladata, a különböző projekt lehetőségek felkutatása, javaslatok kidolgozása, felhívások közzététele és szakmai támogatás nyújtása.

Minimális célként azt tűztük ki, hogy a most induló Rotary évben kezdődjenek el az egyéni vállalások és legyen legalább öt klub-projekt.

Akciótervek

Tudásbázis kialakítása

Az egyes munkacsoportok vezetői és fő felelősei:

TelepülésTari Annamária
Mezőgazdaság/élelmiszer termelésÓvári Attila
VízgazdálkodásNagy Tamás
Közlekedés/szállításTari Jenő
Energia termelés/iparMák Imre
Háztartás/egyéni vállalásokIzsó Judit
EgészségmegőrzésOttlecz Anna

A tudásbázis kialakításának munkáját összehangolja: Dénes Ferenc

Projektjeink és felelőseik

 • A mindenütt fellelhető műanyag szennyezés megállítása – projekt gazda: RC Szombathely
 • Parkok zöld felületek gondozása növelése – projektgazda: RC Komárom
 • Zöld települések kialakításának kezdeményezése ill. az abban való közreműködés – projektgazda: RC Komárom
 • Egészséges életmód “Fuss, sétálj 1000 km-t 2022-ben” – projektgazda: RC Debrecen

Elérhetőségeink: