A Diákcsere Program szervezeti felépítése

A Rotary Nemzetközi Diákcsere Program SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
Minden diák a Rotary International (RI) által tá­mogatott Youth Exchange Program (YEP) kere­tében érkezik a fogadó országba. A beutazó diák megnevezése: Inbound Student, a ki­utazó diák: Outbound Student. Minden diá­kot egy őt jelölő klub, a küldő klub (sponsor club) támo­gat és egy fogadó klub (host club) fogad.

A küldő klub választja ki és javasolja a diákot ki­utazásra. A végleges kiválasztás és a cél-ország megjelölése azonban az adott Rotary Kerület (Rotary District) által létrehozott Rotary Kerületi Diákcsere Bizottság (District Rotary Youth Exchange Committee – RYEO) feladata. A District Rotary Youth Exchange Of­fice élén a diákcsere elnök (RYE Chairman) áll, akinek feladata a diá­kok kiválasztásának, felkészítésének és kiutazta­tásának koordiná­lása, valamint a partner Rotary District-ekkel történő kapcsolattartás, probléma esetén in­tézkedés. Az elnök munkáját egy lelkes csapat segíti, amely fő tisztségviselői a kiutazó diákok koordinátora (Outbound Coordinator), a beu­tazó diákok koordinátora (Inbound Coordinator), a pénztáros (Treasurer), stb. A jelentkező diák által kitöltött, a küldő klub által alá­írt és továbbított jelentkezési anyagot a végleges kiválasztást követően a RYEO Chairman írja alá és továb­bítja a fogadó Rotary kerület RYEO Chairman-nek. Ez az útja annak, hogy a csere hivatalo­san a Rotary International által támogatott Youth Exchange Program keretében történjen. (Ennek probléma esetén nagy jelentősége van).

A beérkező diákok fogadó klubjának (Host Club) kijelölését a fogadó kerület Rotary Di­ákcsere Bizottsága végzi (RYEO). A diák fogadá­sáért közvetlenül a fogadóklub felelős. Min­den Rotary klub vezető­ségének tagja a klub ifjúsági felelőse, aki minden ifjúsággal kap­csolatos feladat összefogója. A Rotary klub el­nöke és ifjúsági felelőse minden beutazó diák mellé kijelöl egy ”keresztapát” (counsellor-t), akinek feladata a beutazó diák segítése, problémáinak megoldása. A counsellor tartja a kapcsolatot a fogadó családdal és az isko­lával. A fogadó klub, valamint a “keresztapa” fel­adatait részletesen ismertetjük. A beérkező diákok elhelyezése fogadó családnál (Host Family) történik.

Vélemény, hozzászólás?

Magyar Rotary